Spring naar de inhoud

Gegevensbescherming voor panelleden

The Social Study (TSS) is een grootschalig panel ontworpen om de meningen, attitudes en gedragingen van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder te onderzoeken. Dit panel is het resultaat van een samenwerking tussen de 11 Belgische universiteiten (KU Leuven, ULB, UAntwerpen, UGent, VUB, ULiège, UMons, UCL, UHasselt, UNamur, en USaint-Louis). Wij verzekeren de bescherming van uw persoonlijke gegevens en nemen deze ernstig. Om te verduidelijken hoe we de gegevens die we verzamelen gebruiken en bewaren, hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Waarom nemen wij contact met u op?

TSS werkt samen met Statistics Belgium (Statbel) om een representatieve lijst van potentiële deelnemers op te stellen, door middel van aselecte steekproeven op basis van uw leeftijd, geslacht en adres.

U bent uitgenodigd, samen met 13.000 andere willekeurig geselecteerde Belgische burgers, om deel uit te maken van het panel en jaarlijks 6 tot 10 vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over diverse onderwerpen, zoals religie, algemene levenstevredenheid en meningen over sociale kwesties. Als panellid kunt u ervoor kiezen de vragenlijsten online in te vullen in de panelomgeving of op papier via de post. Als u ervoor kiest de vragenlijsten op papier in te vullen, zullen wij deze na ontvangst meteen digitaliseren.

Uw deelname aan het panel is geheel vrijwillig. U hebt het recht u op elk moment uit het panel terug te trekken. U bent ook vrij om te kiezen welke vragen u wilt beantwoorden. Als er vragen zijn die u liever niet beantwoordt, kunt u die overslaan. Hieronder vindt u meer informatie over uw privacy en rechten.

Wat als u besluit niet deel te nemen?

Als u weigert deel te nemen aan het panel, zal dit geen negatieve gevolgen voor u hebben. Als u om welke reden dan ook niet wilt deelnemen, kunnen we u vragen naar de reden(en) daarvoor, zoals een taalbarrière, gezondheidsproblemen of tijdsgebrek. Deze informatie helpt ons ervoor te zorgen dat de panelleden de bredere populatie van België vertegenwoordigen.

Wat gebeurt er met de verzamelde informatie?

Wij behandelen alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer u zich registreert, moet u enkele contactgegevens opgeven (uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Deze contactgegevens worden apart bewaard van de onderzoeksgegevens die we verzamelen en zijn enkel toegankelijk voor bevoegd personeel dat het contact met panelleden verzorgt (panelbeheer). Dit personeel heeft geen toegang tot uw onderzoeksgegevens en weet dus niet hoe u de vragen in de vragenlijst hebt beantwoord. Anderzijds zal bevoegd personeel dat verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer toegang hebben tot uw antwoorden op de vragenlijsten, maar niet tot uw contactinformatie. Dit betekent dat zij niet kunnen bepalen welke gegevens bij welke specifieke persoon horen.

Alle onderzoeksgegevens worden zorgvuldig gepseudonimiseerd, wat betekent dat alle informatie die mogelijk kan worden gebruikt om u te identificeren, wordt gescheiden van andere onderzoeksgegevens en wordt vervangen door een unieke willekeurige code. Op die manier is het niet langer direct identificeerbaar welke gegevens aan welke specifieke persoon toebehoren.

De gepseudonimiseerde gegevens worden voor onbepaalde tijd veilig bewaard in een gegevensarchief als wetenschappelijke bestanden, en zijn toegankelijk voor onderzoekers en andere geïnteresseerden voor wetenschappelijk onderzoek. Om toegang tot de gegevens te krijgen, moeten geïnteresseerde partijen eerst instemmen met een overeenkomst inzake gegevensgebruik, die bepaalt dat de gegevens uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek mogen worden gebruikt, niet langer dan nodig mogen worden bewaard, ze niet mogen proberen panelleden indirect te identificeren en de gegevens niet met anderen mogen gedeeld worden.

De onderzoeksresultaten kunnen worden gepubliceerd. We doen er alles aan om u ook van deze resultaten op de hoogte te houden via een nieuwsbrief. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zodat anderen uw deelname aan het onderzoek of de informatie die van u afkomstig is niet kunnen achterhalen.

Wat geeft ons het recht om uw persoonsgegevens te verzamelen?

TSS beroept zich op de wettelijke grondslagen van een taak van algemeen belang en noodzakelijk voor onderzoek en archivering, zoals uiteengezet in zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming als de wet op de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten?

U beschikt over het recht toegang te verkrijgen tot de gegevens die van u werden verzameld. Indien de gegevens nog niet zijn gearchiveerd kunt u ook de verstrekte gegevens corrigeren of verzoeken deze te verwijderen.

Uw toestemming zal worden gevraagd uit ethische overwegingen en u behoudt het absolute recht om zich op elk moment uit ons onderzoek terug te trekken als u dat wenst.

Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Wie is verantwoordelijk?

The Social Study is het resultaat van een samenwerking tussen de 11 Belgische universiteiten, die allen optreden als verantwoordelijken voor de gegevensverwerking.

Contact

Voor vragen en het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met:
info@thesocialstudy.be

Alle privacy-gerelateerde aspecten van dit onderzoek worden mede bewaakt door een functionaris voor gegevensbescherming die u ook zelf kunt benaderen voor verdere vragen:
Data Protection Officer (NL): dpo@kuleuven.be
Data Protection Officer (FR): rgpd@ulb.be

Ga voor meer informatie over (de verwerking van) persoonsgegevens naar:
Autoriteit Gegevensbescherming (see www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)