Spring naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Wat is een panel?

Een panel is een vaste groep mensen die regelmatig vragenlijsten invullen over verschillende thema’s. 

Wie voert het onderzoek uit? 

The Social Study is opgericht door alle elf Belgische universiteiten samen. Statbel zorgt voor een steekproef van willekeurig getrokken Belgen die worden aangeschreven met de vraag om deel te nemen aan het panel. Het onderzoeksbureau Ipsos/MCM legt de eerste contacten met de gekozen personen en vraagt hen om deel te nemen aan The Social Study. Nadat een persoon heeft aangegeven te willen deelnemen, zal deze enkel nog contact hebben met medewerkers van The Social Study. Deze medewerkers zijn verbonden aan één van de Belgische universiteiten.

The Social Study is een initiatief van alle Belgische universiteiten en wordt gefinancierd door: Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), en Statistiek Vlaanderen.

Hoe worden ethiek en toestemming georganiseerd voor het panel?

TSS werkt volgens de wettelijke grondslagen van een taak van algemeen belang en noodzakelijk voor onderzoeks- en archiveringsdoeleinden, zoals uiteengezet in zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming als de de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Bij hun registratie hebben panelleden ook hun ethische toestemming gegeven om deel uit te maken van het panel. Om er zeker van te zijn dat aan alle ethische voorwaarden wordt voldaan, moeten onderzoekers hun voorgestelde onderzoek laten goedkeuren door de ethische toetsingscommissie van hun instelling en bij indiening een certificaat van goedkeuring voorleggen. Wij bieden een template met alle benodigde ethische informatie om dit proces voor onderzoekers te stroomlijnen. Alle ethische informatie over het TSS-panel is hier te vinden. De gegevensbeschermingsverklaring voor panelleden vindt u hier.

Steekproef en rekrutering

Wie zijn de panelleden?

De panelleden zijn personen van minimum 16 jaar oud, wonend in privé-huishoudens in België en in staat om vragenlijsten in het Nederlands of Frans in te vullen. Personen die in collectieve huishoudens wonen zoals rusthuizen of studentenhuizen, en personen die in de Duitstalige gemeenschap wonen zijn uitgesloten van deelname. De panelleden werden toevallig geselecteerd uit het bevolkingsregister.

Wat is het steekproef design?

Om de aselecte steekproef te verkrijgen, maakten we gebruik van een gestratificeerde tweeclustersteekproef waarbij deelgemeenten (NIS6) de primaire steekproefeenheden en inwoners de secundaire steekproefeenheden zijn. In de eerste fase werden 800 steekproefpunten willekeurig geselecteerd door middel van een systematische aselecte steekproefprocedure met teruglegging, geclusterd binnen deelgemeenten, expliciet gestratificeerd naar regio’s en provincies en impliciet gestratificeerd naar omvang van de doelpopulatie. Steekproefpunten kwamen overeen met een vast aantal verwachte panelleden (n = 5) en een variërend aantal bruto steekproefpersonen, afhankelijk van de verwachte respons. In de tweede fase werden personen binnen de geselecteerde deelgemeenten willekeurig geselecteerd uit het Belgische bevolkingsregister door Statistics Belgium (Statbel). Dit gebeurde via een systematische aselecte steekproefprocedure zonder vervanging en met gelijke inclusiekansen, waarbij impliciet gestratificeerd werd op leeftijd en geslacht. Voor een meer gedetaileerd overzicht van de steekproeftrekking, raadpleeg de pagina over steekproeftrekking

Hoe worden de panelleden gerekruteerd?

Alle panelleden krijgen een uitnodiging per post met daarin een onvoorwaardelijke incentive (cadeaubon) van 5 euro, een uitnodigingsbrief, infobrochure en GDPR-brochure. De welkomstvragenlijst kan online worden ingevuld via een url-link of QR-code die in de uitnodigingsbrief staat vermeld. Personen worden uitgenodigd om deel te nemen aan TSS door een welkomstvragenlijst in te vullen die basisgegevens verzamelt voor non-responsanalyse. Deze welkomstvragenlijst laat mogelijke panelleden ook zien wat voor vragen ze kunnen verwachten als ze lid worden van het panel. De rekrutering wordt georganiseerd in 2 fasen:

Fase 1: push-to-web fase via persoonlijke URL-link en QR-code in postbrief;
Fase 2: face-to-face fase via een interviewer van een onderzoeksbureau. Meer informatie over de rekrutering van panelleden is te vinden op de rekruteringspagina.

Krijgen panelleden een beloning voor het invullen van een vragenlijst?

Ja, panelleden ontvangen 8 euro op hun bankrekening voor elke vragenlijst die ze voor de deadline invullen.

Is het panel representatief? 

Het The Social Study-panel is zo samengesteld dat het representatief is voor personen van 16 jaar en ouder die in een privé-huishouden in België wonen, ongeacht hun nationaliteit of staatsburgerschap. Het volledige panel is representatief voor de Belgische bevolking volgens leeftijd en geslacht. Deelsteekproeven van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ook representatief volgens leeftijd en geslacht. Meer informatie over de steekproeftrekking kan op de pagina over steekproeftrekking gevonden worden. 

Vragenlijstinformatie

Hoe kunnen panelleden een vragenlijst invullen?

Panelleden kunnen online deelnemen via een online persoonlijk profiel. Panelleden die niet de mogelijkheid hebben om online deel te nemen, kunnen offline deelnemen via een papieren vragenlijst die per post wordt verstuurd.

Hoe worden panelleden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen?

Online panelleden worden uitgenodigd via e-mail met een link naar de beschikbare vragenlijst. Offline panelleden worden uitgenodigd via een brief met een papieren enquête.

Hoeveel vragenlijsten ontvangen panelleden jaarlijks?

Panelleden worden zes tot tien keer per jaar uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen (elk ongeveer 15 minuten).

Wie kan een aanvraag indienen? 

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers aan universiteiten, niet-commerciële onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen. We verwelkomen aanvragen vanuit verschillende disciplines in de sociale en gedragswetenschappen. TSS accepteert geen commerciële projecten.

Indien u bijkomende vragen omtrent het indienen van een aanvraag heeft, kan u zich richten tot surveymanagement@thesocialstudy.be. Voor de vragenmodule gefinancierd door Statistiek Vlaanderen is de contactpersoon: ann.carton@vlaanderen.be.

Is er een deadline voor het indienen van een aanvraag?

Alle aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend, er is geen specifieke deadline.

Hoe lang duurt het beoordelingsproces voor nieuwe aanvragen voor vragenlijstruimte?

De procedure voor het aanvragen van vragenlijstruimte bij het panel bestaat uit twee fasen. In de eerste fase moet u een korte aanvraag voor pre-registratie indienen, die intern door TSS wordt beoordeeld om na te gaan of aan de formele criteria wordt voldaan. Bij een positief resultaat wordt u in de tweede fase gevraagd een uitgebreide aanvraag in te dienen. Bij het indienen van de aanvraag wordt nagegaan of de aanvraag voldoet aan de formele criteria. Indien dit het geval is, volgt een wetenschappelijke review. De hele procedure neemt ongeveer 4 maanden in beslag. Meer informatie over de procedure is te vinden op de pagina over de aanvraagprocedure.

Hoe worden de voorstellen voor vragenlijsten geëvalueerd?

Het Wetenschappelijk Comité van de TSS beoordeelt de vragenlijstvoorstellen op basis van de volgende criteria:

  1. Ethiek en duurzaamheid van het panel
    Voldoet de vragenlijst aan de ethische normen van TSS? Kan het de vertrouwensrelatie tussen de panelleden en TSS aantasten of een buitensporig verloop veroorzaken (bijvoorbeeld in termen van behandelde thema’s en soort vragen)?
  2. Haalbaarheid
    Is het ontwerp van de vragenlijst realistisch wat betreft de grootte en samenstelling van het panel? Kunnen de voorgestelde vragen worden geïmplementeerd in de (sub)steekproef die door aanvragers wordt gevraagd (online en/of offline modi, welke taalgroep(en))?
  3. Kwaliteit van de vragenlijst (in het stadium van de uitgebreide aanvraag)
    Zijn de onderzoeksconstructen goed gedefinieerd en geoperationaliseerd? Is de formulering van de vragen en de instructies adequaat? Is de volgorde van de vragen relevant?
Is het mogelijk om een voorstel in te dienen voor onderzoek dat is gefinancierd?

Ja, dit is mogelijk. We vragen om de financieringsbron aan te geven bij de aanvraag.

In welke talen kan ik een aanvraag indienen? 

Aanvragen in het Engels zijn welkom, omdat bij onze beoordelingsprocedure internationale reviewers betrokken kunnen zijn.

In welke taal moet ik mijn vragenlijsten indienen?

Vragenlijsten moeten worden ingediend in het Engels, Nederlands en Frans als de volledige bevolkingssteekproef wordt gebruikt. Als een vragenlijst alleen bij een bepaalde taalgroep wordt afgenomen, moeten de vragenlijsten in die taal (Nederlands of Frans) en in het Engels worden ingediend. Vertaling en vertaalkosten zijn de verantwoordelijkheid van de aanvrager.  TSS biedt onderzoekers richtlijnen en praktische hulp voor het adequaat vertalen van vragenlijsten.

Is het mogelijk om onderzoek te doen naar gevoelige onderwerpen?

Tijdens de aanvraagprocedure voor vragenlijstruimte, vraagt TSS van de onderzoekers een ethisch certificaat dat is goedgekeurd door de ethische toetsingscommissie van hun eigen onderzoeksinstelling, waarin de potentiële risico’s van hun onderzoek worden gespecificeerd en wordt aangegeven hoe zij hiermee omgaan. TSS kan om wijzigingen vragen of zelfs onderzoeksvoorstellen afwijzen die buitensporige en/of ongerechtvaardigde risico’s voor het panel met zich meebrengen. Wij bieden een template met alle benodigde ethische informatie om dit proces voor onderzoekers te stroomlijnen.

De afname van mijn vragenlijst is tijdsgevoelig (in verband met verkiezingen, feestdagen, het seizoen, …), kan hier rekening mee worden gehouden?

Wanneer u vragenlijstruimte aanvraagt bij het panel, kunt u aangeven wat het gewenste startmoment van het veldwerk is. Als u aangeeft dat de timing van het veldwerk strikt is, kunt u bijkomende informatie geven over het gewenste tijdstip voor het veldwerk, aan welk evenement of project het gekoppeld is, enz. TSS poogt zoveel mogelijk aan deze voorkeuren tegemoet te komen.

Hoe word ik betrokken en geïnformeerd nadat mijn voorstel is ingediend?

De procedure om vragenlijstruimte aan te vragen bij het panel bestaat uit twee fasen. Eerst dient u een aanvraag voor pre-registratie in die intern wordt beoordeeld door TSS om te bevestigen dat u voldoet aan de formele criteria. Als dit wordt goedgekeurd, ontvangt u een project ID en gaat u door naar de tweede fase, waarin u een uitgebreide aanvraag indient. Als de aanvraag voldoet aan de vereiste normen, wordt deze verder geëvalueerd op de wetenschappelijke onderdelen.
Als er herzieningen nodig zijn, ontvangt u specifieke feedback en moet u een herziene versie indienen. Bij definitieve goedkeuring zonder herzieningen ontvangt u details over de implementatie, kosten en een contract. Alle informatie over de aanvraagprocedure vindt u hier.

Hoe word ik betrokken en geïnformeerd nadat mijn voorstel is geaccepteerd?

Wanneer uw eerste voorstel intern is beoordeeld en goedgekeurd door TSS, ontvangt u een project ID en gaat u door naar de tweede fase waarin u een uitgebreide aanvraag indient. Als de aanvraag voldoet aan de vereiste normen, wordt deze verder geëvalueerd op de wetenschappelijke onderdelen.
Indien er herzieningen nodig zijn, ontvangt u specifieke feedback en moet u een herziene versie indienen. Bij definitieve goedkeuring zonder herzieningen ontvangt u details over de implementatie, kosten en een contract. Alle informatie over de aanvraagprocedure vindt u hier.

Hoeveel vragen mag ik stellen of hoe lang mag mijn vragenlijst zijn?

TSS stuurt vragenlijsten van maximaal 20 minuten het veld in. Als uw vragenlijst korter is dan 20 minuten, kan TSS uw vragen combineren met vragen van een andere aanvrager om tot de lengte van 20 minuten van onze vragenlijsten te komen. Op het moment van indienen wordt u gevraagd de lengte van uw vragenlijst te beoordelen met behulp van de TSS Timing tool. U kunt altijd contact opnemen met TSS Survey Management voor hulp als dat nodig is.

Hoe kan ik inschatten hoe lang mijn vragenlijst zal zijn?

TSS biedt een hulpmiddel dat onderzoekers helpt bij het berekenen van de lengte van hun vragenlijst. Natuurlijk gaat het hierbij om gemiddelde waarden, want individuele panelleden kunnen er veel korter/langer over doen om een vragenlijst te beantwoorden. De timing tool is hier te vinden. 

Wat zijn de taken van het Wetenschappelijk Comité van TSS met betrekking tot de onderzoeken?

Het Wetenschappelijk Comité van TSS is verantwoordelijk voor het evalueren van voorstellen voor vragenlijsten. Dit comité bestaat uit experts van alle Belgische universiteiten en uit een groot aantal disciplines in de sociale en gedragswetenschappen. In de regel nemen de leden van het Wetenschappelijk Comité van TSS geen deel aan beslissingen over voorstellen van onderzoekers die ze begeleiden.

Dataverzameling

Hoe lang duurt de data verzameling?

Vragenlijsten zijn vier weken in het veld.

Welke kenmerken van de panelleden worden verzameld binnen de kernvragenlijsten van TSS?

TSS stelt jaarlijks een kernvragenlijst op die essentiële socio-demografische, gedrags- en attitudinale informatie van alle panelleden onderzoekt. Het doel van de kernvragenlijst is om deze gegevens beschikbaar te maken voor de wetenschappelijke gemeenschap, zodat er geen behoefte is om basisvragen te herhalen (bijv. opleidingsniveau en samenstelling van het huishouden).

Kan ik ook cross-sectionele data verzamelen met het TSS-panel? 

Ja, met het TSS-panel kunt u zowel cross-sectionele als longitudinale data verzamelen.

Kan ik ook experimentele studies uitvoeren met het TSS-panel?

Ja, het TSS-panel laat experimentele studies toe.

In welke taal worden de gegevens verzameld?

De gegevensverzameling kan in het Nederlands en/of Frans gebeuren. Panelleden kunnen zich inschrijven als Nederlandstalig of Franstalig, ongeacht in welke regio ze wonen. Nederlandstalige panelleden ontvangen Nederlandstalige vragenlijsten, Franstalige panelleden ontvangen Franstalige vragenlijsten. Sommige studies ondervragen panelleden in heel België, waarbij de gegevensverzameling zowel in het Nederlands als Frans gebeurt. Andere studies richten zich louter op één taalgroep, waarbij de taal van gegevensverzameling dienovereenkomstig aangepast wordt.

Toegang tot de data

Hoe lang duurt het voordat ik de data kan gebruiken?

Onderzoekers die studies uitvoeren met het TSS-panel hebben exclusieve toegang tot de verzamelde gegevens voor hun specifieke studie. Na deze embargo periode van 12 maanden worden de gegevens gepubliceerd in het SODHA-archief en zijn ze beschikbaar voor andere onderzoekers na het afsluiten van een overeenkomst voor gegevensgebruik.

Wie heeft toegang tot mijn onderzoeksdata? 

TSS hanteert een open databeleid. Na een embargoperiode van een jaar worden alle verzamelde gegevens na registratie beschikbaar gesteld aan de onderzoeksgemeenschap. Onderzoekers die de overeenkomst voor gegevensgebruik hebben ondertekend, krijgen voor een periode van twee jaar toegang tot het gegevensarchief. Om na deze periode toegang te behouden, moeten onderzoekers een verlenging van hun aanvraag indienen. Alle informatie over toegang tot TSS-data en de regels en voorwaarden zijn hier te vinden.

Heb ik als externe onderzoeker toegang tot de data?

Onderzoekers die studies uitvoeren met het TSS-panel hebben exclusieve toegang tot de verzamelde gegevens voor hun specifieke studie. Na een periode van 12 maanden worden de gegevens gepubliceerd in het SODHA-archief en worden ze beschikbaar voor gebruik door andere onderzoekers na ondertekening van een overeenkomst voor gegevensgebruik. Meer informatie over toegang tot TSS-data en de regels en voorwaarden vindt u hier.